دسته: اختراعات

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هشت 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هشت

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ – تعداد اختراع: ۲۶    فهرست اختراعات: (بعد از کلیک بر روی هر کدام و...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هفت 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هفت

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ – تعداد اختراع: ۲۵    فهرست اختراعات: (بعد از کلیک بر روی هر کدام و...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ – تعداد اختراع: ۲۱    فهرست اختراعات: ۱- سم پاش و ضد عفوني كننده اتوماتيك...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره پنج 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره پنج

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره چهار – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ – تعداد اختراع: ۵۶    فهرست اختراعات: ۱- دستگاه توزيع و انتقال جيره غذايي طيور...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره چهار 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره چهار

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره چهار – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ – ۱۷ اختراع    فهرست اختراعات: ۱- سنتز نانوپودر و الياف نانوساختار آلومينا با فرايند...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره سه 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره سه

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره سه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ – ۵۰ اختراع    فهرست اختراعات: ۱- شير يك طرفه شش ضلعي/ عليرضا پذيرائي ۲- حمل و...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره دو 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره دو

 مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره دو – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ – ۱۵ اختراع    فهرست اختراعات: ۱- تخت نيمه خودكار انتقال بيمار در اتاق عمل/ روح اله...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷/ شماره یک 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷/ شماره یک

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره یک – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ – ۱۷ اختراع    فهرست اختراعات: ۱- ساخت قرص مخاط چسب از اسانس گياه مورد/ مرتضي...