برچسب: – اختراعات خردادماه 1397 / شماره یک

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷/ شماره یک 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷/ شماره یک

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره یک – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ – ۱۷ اختراع    فهرست اختراعات: ۱- ساخت قرص مخاط چسب از اسانس گياه مورد/ مرتضي...